نظریه ای جالب درباره طرز روسری کردن زن ها در “سریال جیران”

نظریه ای جالب درباره طرز روسری کردن زن ها در “سریال جیران” منتشر شد.

به گزارش وقت صبح، در سریال پرطرفدار جیران زنان شاه یک پر روسریشان را به عقب انداخته اند که برای این اقدام نظریات جالبی وجود دارد.

برخی معتقدند یکی از دلایل اینکه زنان در سریال جیران روسری خود را به یک طرف می انداختند برای نشان دادن گردنبند و جواهراتشان بوده است، ازین رو روسری زنان به یک طرف انداخته شده بود تا طلا و جواهراتشان بهتر دیده شود.

یک نظریه دیگر برای اینکه زنان یک طرف روسری خود را به عقب می انداختند این بود که زنان بیوه با زنان شوهر دار و دختر های مجرد تشخیص داده شوند.

ازین رو زنان متاهل یک طرف روسری خود را به عقب می انداختند. و زنان بیوه هر دو طرف روسری خود را به پایین می انداخته و دختران مجرد هر دو پر روسری خود را به عقب می انداختند.

خروج از نسخه موبایل