اجتماعیدسته‌بندی نشدهسرخط

متن کامل برنامه قطعی برق تهران روز سه شنبه 7 بهمن 1399

بالاخره قطعی برق در تهران رسمی رسمی شد و اداره برق برنامه خاموشی های تهران برای روز سه شنبه را هم اعلام کرد.

وقت صبح| اداره برق تهران جدول قطعی برق امروز سه شنبه هفتم بهمن را منتشر کرد. این اداره پیشتر در مورد مشکلات نیروگاهی و افزایش مصرف هشدار داده بود. با شروع قطع برق در مناطق مختلف تهران از هفته های گذشته به نظر می رسید به زودی برنامه ای اعلام شود.

به گزارش وقت صبح، اداره برق تهران فایل پی دی اف برنامه خاموشی ها را منتشر کرده است. تحریریه وقت صبح برای رفاه حال شهروندان و امکان جستجو در مناطق این فایل را در قالب متن پیاده سازی کرده است.

لازم به ذکر است استفاده از این جدول متنی برای سایر وب سایت ها صرفا با ذکر منبع وقت صبح در ابتدا یا پاراگراف دوم خبر مجاز است.

 

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ قطعی برق تهران روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎرﯾﺦ 1399/11/7

 

 

ﺳﺎﻋﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻋﻤﺎل ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ

 

 

ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ

 

 

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮداري

 

9اﻟﯽ11

 

ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎي ﮐﺎﻣﺮاﻧﯿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ-ﻗﯿﻄﺮﯾﻪ-ﭼﯿﺬر-اﻧﺪرزﮔﻮ-دﯾﺒﺎﺟﯽ

 

13اﻟﯽ11

 

ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎي اﻣﺎﻣﺰاده ﻗﺎﺳﻢ-دزاﺷﯿﺐ-ﻣﮋده ﺷﻤﺎل ﻧﯿﺎوران-ﻓﺮﻣﺎﻧﯿﻪ-اﻟﻬﯿﻪ-ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ-ﺷﻤﺎل ﺗﺠﺮﯾﺶ-ﮐﺎخ ﺳﻌﺪآﺑﺎد

 

13اﻟﯽ11

 

ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎي ﭼﯿﺬر- ﻓﺮﻣﺎﻧﯿﻪ-ﺟﻤﺸﯿﺪﯾﻪ-ﮐﺎﻣﺮاﻧﯿﻪ-ﻗﯿﻄﺮﯾﻪ

 

15اﻟﯽ13

 

ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎي ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ-اﻧﺪرزﮔﻮ-ﻓﺮﻣﺎﻧﯿﻪ-ﯾﺎﺳﺮ-ﻃﻼﮐﻮب-اﻟﻬﯿﻪ-زرﮔﻨﺪه

 

15اﻟﯽ13

 

ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎي وﻟﻨﺠﮏ-زﻋﻔﺮاﻧﯿﻪ -ﻣﺤﻤﻮدﯾﻪ-آﺻﻒ

 

15اﻟﯽ13

 

ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎي آﺻﻒ-ﺷﺮق وﺟﻨﻮب وﻟﻨﺠﮏ-زﻋﻔﺮاﻧﯿﻪ-ﺗﺠﺮﯾﺶ-ﮐﺎخ ﺳﻌﺪاﺑﺎد-ﻣﻘﺪس اردﺑﯿﻠﯽ

 

1

 

19اﻟﯽ17

 

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺎ ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن واﺣﺪ ﭘﻨﺠﻢ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺤﻼﺗﯽ ﺷﻬﺮك ﻗﺎﺋﻢ اﺗﻮﺑﺎن ارﺗﺶ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﺷﻬﺮك ﻗﺎﺋﻢ

 

19اﻟﯽ17

 

ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺷﻬﺮك ﻣﺤﻼﺗﯽ-ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎره -5ﻣﻨﻄﻘﻪ دارآﺑﺎد-ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺟﻮداﻧﯿﻪ- ﻣﺤﺪوده خ ﻟﻨﮕﺮي

 

21اﻟﯽ19

 

ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎي ﻧﯿﺎوران-ﭼﯿﺬر-ﻓﺮﻣﺎﻧﯿﻪ-ﺟﻤﺎران

 

21اﻟﯽ19

 

ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎي وﻟﯿﻌﺼﺮ-ﻓﺮﻣﺎﻧﯿﻪ-ﻋﻤﺎر-ﺑﺎﻫﻨﺮ-ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﺪا-ﭘﺎﺳﺎژ ﻣﯿﺪان ﺗﺠﺮﯾﺶ-ﮐﺎخ ﺳﻌﺪآﺑﺎد-درﺑﻨﺪ

 

19اﻟﯽ17

 

ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺟﻮداﻧﯿﻪ-ﻣﺤﺪوده ي دارآﺑﺎد-ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﻠﻮار ﻧﯿﺮوي زﻣﯿﻨﯽ-ﻣﻨﻄﻘﻪ دارآﺑﺎد

 

9اﻟﯽ11

 

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺴﺐ – اﯾﺜﺎر – داﻧﺶ – ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن

 

9اﻟﯽ11

 

ﺳﯿﻤﺎي اﯾﺮان – ﮔﻞ اﻓﺸﺎن – زراﻓﺸﺎن-ﺳﯿﻤﺎن اﯾﺮان خ 11 و 13 – اﯾﻮاﻧﮏ – ﭘﺎرك ﭘﺮدﯾﺴﺎن-ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن – ﮔﻠﺴﺘﺎن – ارﻏﻮان ﺷﺮﻗﯽ-ارﻏﻮان ﻏﺮﺑﯽ

 

13اﻟﯽ11

 

اﺷﺮﻓﯽ – ﭘﺎرك – ﻫﻤﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ-اﺷﺮﻓﯽ ﭘﻮﻧﮏ – ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ – ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺳﺎزي-ﻫﻤﯿﻼ – ﭘﺎرك – ﮔﻠﺴﺘﺎن

 

13اﻟﯽ11

 

ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد -ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ-ﮐﻮي ﻓﺮاز – ﻻدن ﻏﺮﺑﯽ – ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﻏﺮﺑﯽ-ﺑﻠﻮار 24 ﻣﺘﺮي ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد -دوم ﻏﺮﺑﯽ-دوم ﺷﻤﺎﻟﯽ- دوم ﺟﻨﻮﺑﯽ- ﮐﻮي ﻓﺮاز

 

15اﻟﯽ13

 

ﻣﺮزداران – ﺑﻠﻮار ﻻﻟﻪ

 

15اﻟﯽ13

 

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺘﺎرﺧﺎن – ﺷﻬﺮارا- ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺎزﻣﺎن آب-ﺑﺎﻗﺮﺧﺎن- ﮔﯿﺸﺎ- ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﭘﻮر

ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ ا.. – خ ﮔﯿﺸﺎ ﻣﺤﺪوده 21 ﺗﺎ -42ﻣﺮزداران – اﻟﺒﺮز – ﺳﭙﻬﺮ – ﺟﺎﻧﺒﺎزان-ﺟﻼل

 

 

 ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ

 

 

ﺳﺎﻋﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻋﻤﺎل ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ

 

 

ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ

 

 

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮداري

ﺑﻠﻮار ﭘﺎﮐﻨﮋاد – ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد – ﺳﺮو-ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد – ﺑﻠﻮار ﺑﻬﺰاد-ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد ﺑﻠﻮار ﭘﺎﮐﻨﮋاد-
15اﻟﯽ13 ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد ﺑﻠﻮار ﭘﺎﮐﻨﮋاد- ﺟﻨﺐ ﺷﻬﺮوﻧﺪ-ﺷﻬﺮك ﻏﺮب ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﻮارزم – ﺧﯿﺎﺑﺎن 2
اﯾﻮاﻧﮏ-ﺧﯿﺎﺑﺎن درﺧﺸﺎن-ﮐﻮي ﻓﺮاز – ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ – ﻻدن ﻏﺮﺑﯽ
 

17اﻟﯽ15

 

ﺷﻬﺮك ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد – ﺷﻬﺮك ﮔﻠﺪﯾﺴﺎن-ﭘﯿﺎم – ﭘﯿﻮﻧﺪ – ﭘﻮﯾﺶ – ﺷﻬﺮك ﻣﺨﺎﺑﺮات-ﺑﻠﻮار ﭘﯿﺎم – ﻣﺨﺎﺑﺮات – ﻓﺮﺣﺰاد – آﺳﻤﺎن

 

17اﻟﯽ15

 

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎدﻣﺎن -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻬﺒﻮدي -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﯿﻤﻮري -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺻﺎﻟﺤﯽ

 

17اﻟﯽ15

 

ﺑﻠﻮار ﭘﻮﻧﮏ – ﺑﻠﻮار ﻫﻤﯿﻼ

 

19اﻟﯽ17

 

آزادي – ﺑﻬﺒﻮدي

 

21اﻟﯽ19

 

ﺑﻠﻮار آﯾﺖ اﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ -ﻓﻠﮑﻪ دوم ﺻﺎدﻗﯿﻪ – اﺗﻮﺑﺎن اﺷﺮﻓﯽ – ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻬﺮان – ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻬﻨﺎم – ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺑﺎذر -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﻬﯿﻤﯽ-ﺗﺮاﮐﻤﻪ- ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن

 

21اﻟﯽ19

 

– ﺟﺎده اﻣﺎم زاده داود – ﻓﺮﺣﺰاد – ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎي ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد ) 1 اﻟﯽ 9 ( – ﺳﺮو ﻏﺮﺑﯽ – آزادﮔﺎن –  ﻣﺨﺎﺑﺮات –  ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد – ﻋﻼﻣﻪ – ﺷﻬﺮك ﺑﺎم ﺗﻬﺮان

 

21اﻟﯽ19

 

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎي ﺳﺌﻮل – ﭘﯿﺮوزان – ﺳﻮري – ﻋﻼﻣﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ – آﺗﯽ ﺳﺎز – ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد – ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ – اﺳﻼم آﺑﺎد – ﺻﺮاﻓﻬﺎ -ﻣﯿﺪان ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ – ﺑﻠﻮار ﻓﺮﻫﻨﮓ

 

9اﻟﯽ11

 

اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻐﺎن و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﮋده و ﻣﺤﺪوده ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﯿﻪ و دﯾﺒﺎﺟﯽ ﺗﺎ آذرﻣﯿﻨﺎ

 

9اﻟﯽ11

 

ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎي ﻓﺮﺷﺘﻪ-وﻟﯿﻌﺼﺮ-ﺗﺨﺘﯽ-آﻗﺎﺑﺰرﮔﯽ -ﻣﻬﺪﯾﻪ- اﻟﻬﯿﻪ

 

13اﻟﯽ11

 

ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎي ﻣﺠﯿﺪﯾﻪ- 20ﻣﺘﺮي- ﻗﺴﻤﺘﯽ ازﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﷲ- ﺣﺎﺟﯽ ﭘﻮر

 

13اﻟﯽ11

 

ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎي ﻣﯿﺮداﻣﺎد-ﺷﻤﺎل ﺣﻘﺎﻧﯽ

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﯿﺮاز ﺷﻤﺎﻟﯽ- ﺧﯿﺎﺑﺎن داﻧﺸﻮر-ﭼﻬﺎر راه ﺷﯿﺮاز-خ وﻧﮏ – خ داﻧﺸﻮر ﺷﺮﻗﯽ –
15اﻟﯽ13 ﺧﺪاﻣﯽ-ارﻣﻐﺎن ﻏﺮﺑﯽ – ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺮاﻣﯽ – ﻣﻬﺮﺷﺎد-آﻓﺮﯾﻘﺎ – ﺟﺮدن – ﮔﻠﺸﻬﺮ – ﮔﻠﻔﺎم –
ﻧﺎﻫﯿﺪ ﺷﺮﻗﯽ
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎي ﯾﺨﭽﺎل-ﭘﺎﺳﺪاران-ﺳﻮري -اﺣﺘﺸﺎﻣﯿﻪ-ﭼﯿﺬر-ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ-دوﻟﺖ-راﺳﺘﻮان-
15اﻟﯽ13 ﺑﻬﺪاد4-راه ﻗﻨﺎت-ﺷﺮق ﮐﻤﺎﺳﺎﯾﯽ-ﻏﺮب ﺑﺰرﮔﺮاه ﺻﯿﺎد-ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ-ﮐﺎوه-دﯾﺒﺎﺟﯽ-ﺳﻪ راه
ﻣﻨﻈﺮﯾﻪ-ﺷﺮق ﻧﺠﻒ آﺑﺎدي-ﯾﺎرﻣﺤﻤﺪي- ﻣﺤﺴﻨﯿﺎن
 

15اﻟﯽ13

 

ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎي ﻧﻔﺖ- ﺷﻤﺎل ﻣﯿﺮداﻣﺎد-ﺷﻤﺲ ﺗﺒﺮﯾﺰي

 

3

 

17اﻟﯽ15

 

ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎي ﭘﺮﺗﻮي-ﺷﺮق ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺮاﻗﯽ-ﺷﻤﺎل ﮔﻠﺒﺮگ-ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﻣﯿﺪان ﻫﻼل اﺣﻤﺮ و ﮐﺮﻣﺎن-اﺳﺘﺎد ﺣﺴﻦ ﺑﻨﺎ-ﻣﺴﯿﻞ ﺑﺎﺧﺘﺮ

 

17اﻟﯽ15

 

ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎي ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﺖ-ﮔﻞ ﻧﺒﯽ-زﻣﺮد-دﺷﺘﺴﺘﺎن-ﺳﺮوﺳﺘﺎن-ﭘﺎﺳﺪاران

 

17اﻟﯽ15

 

ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎي اﻟﻬﯿﻪ-ﺳﺒﺤﺎن- ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ-ﺟﻨﻮب ﻗﯿﻄﺮﯾﻪ

 

 

 قطع برق ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎرﯾﺦ 1399/11/7

 

 

ﺳﺎﻋﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻋﻤﺎل ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ

 

 

ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ

 

 

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮداري

 

17اﻟﯽ15

 

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎي آﻓﺮﯾﻘﺎ – ﺟﺮدن-ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎي ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ-ﯾﺨﭽﺎل-دوﻟﺖ-ﻇﻔﺮ-زرﮔﻨﺪه- ﻣﯿﺮداﻣﺎد-ﺑﻬﺮوز-ﻧﺴﺎ-ﮐﺎزرون-ﺗﻮﻧﻞ ﻧﯿﺎﯾﺶ

ﮐﺮدﺳﺘﺎن -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎي 64 – ﻋﺒﺎس ﭘﻮر – ﺑﺮزﯾﻞ ﻏﺮﺑﯽ – اﺳﺪآﺑﺎدي )ﻣﺤﺪوده ﺧﯿﺎﺑﺎن
19اﻟﯽ17 ﻫﺎي 53 – 56 – 64 – 68 ( – ﺷﯿﺮاز ﺟﻨﻮﺑﯽ – ﭼﻬﺎر راه ASP – ﯾﻮﺳﻒ آﺑﺎد – ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ –
ﻫﻤﺖ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ – ﺷﻬﯿﺪ ﻓﻼﺣﯽ – اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ وﻧﮏ ﭘﺎرك
 

21اﻟﯽ19

 

ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯿﺪان اﺧﺘﯿﺎرﯾﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﯿﻦ آﺑﺎدي ﺗﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن دوﻟﺖ- ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻬﺎن ﭘﻨﺎه ﺗﺎ زﯾﺮ اﺗﻮﺑﺎن ﺻﺪر ﺧﯿﺎﺑﺎن دوﻟﺖ ﺗﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن رﺣﻤﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎﺳﺪاران و ﺑﻬﺴﺘﺎن7

 

9اﻟﯽ11

 

ﻗﺴﻤﺘﯽ ازخ ﺳﺮاج-ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺨﺮ-ﻣﺤﺪوده خ اﺳﺘﺨﺮ-ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺧﺎك ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس-

 

 

9اﻟﯽ11

 

 

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎﺳﺪاران ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺷﻬﺮك ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان ودﯾﺒﺎﺟﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ

 

 

 

13اﻟﯽ11

 

 

ﺷﻤﺎل اﺗﻮﺑﺎن ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ از ﺣﮑﯿﻤﯿﻪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮك ﻫﻮا ﻓﻀﺎ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺷﻬﺮك ﺣﮑﯿﻤﯿﻪ و ﻏﺮب ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺗﺤﺎد ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺗﺎ ﺟﺎده آﺑﻌﻠﯽ

 

ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺰرﮔﺮاه رﺳﺎﻟﺖ و اﺗﻮﺑﺎن ﺑﺎﻗﺮي ﺗﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن 196 ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺮق ﺗﺎ ﻓﻠﮑﻪ ﺳﻮم

13اﻟﯽ11 ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮﺟﺎم از اﺗﻮﺑﺎن ﺑﺎﻗﺮي ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺮق ﺗﺎ ﺷﻤﺎل ﻓﻠﮑﻪ اول ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس و
ﺷﺮق و ﻏﺮب اﺗﻮﺑﺎن ﺑﺎﻗﺮي از ﺗﻘﺎﻃﻊ ﮔﻠﺒﺮگ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺗﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن دﻣﺎوﻧﺪ
 

15اﻟﯽ13

 

ﺷﻤﺎل ﺷﻤﯿﺮان ﻧﻮ ﺗﺎ ﺷﻤﺎل ﻣﯿﺪان اﻟﻐﺪﯾﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﻨﮕﺎم از ﺷﻤﯿﺮان ﻧﻮ ﺗﺎ اﺗﻮﺑﺎن زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ و ﺷﻤﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ اوﻗﺎف وﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺮاج

 

15اﻟﯽ13

 

ﻣﺪار داﺧﻠﯽ ﭘﺎدﮔﺎن ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ ﮐﻮﻫﮏ- ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﻨﮕﺎم و ﻣﺤﺪوده ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﻨﮕﺎم از ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻓﺮﺟﺎم ﺗﺎ ﺗﻘﺎﻃﻊ دردﺷﺖ- ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮﺟﺎم

ﺧﯿﺎﺑﺎن داﻧﺸﮑﺪه و ﺟﻨﻮب ﻣﯿﺪان اﻟﻐﺪﯾﺮ ﺗﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ و ﻣﯿﺪان اﻟﻐﺪﯾﺮ 4
17اﻟﯽ15 ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﮑﺎوران و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮﺟﺎم ﻣﺤﺪوده ﺧﯿﺎﺑﺎن 41 ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺗﺎ
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺪاﺋﻦ و ﻣﯿﺪان17
ﺟﻨﻮب اﺗﻮﺑﺎن ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺗﺎ ﻗﺮﯾﻪ ﻟﻮﯾﺰان و اﺗﻮﺑﺎن ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﺑﻪ
19اﻟﯽ17 ﻃﺮف ﻏﺮب ﺗﺎﻣﯿﺪان ازﮔﻞ ﭘﺎدﮔﺎن ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺮدار و ﺟﻨﻮب اﺗﻮﺑﺎن ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮك وﻻﯾﺖ و
ﺷﻬﺮك اﻣﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﻨﺎت ﮐﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب
داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺷﻤﺎل و ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﯿﻦ و ﺳﺎزﻣﺎن آب از وﻓﺎدار ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب و ﻏﺮب ﺧﯿﺎﺑﺎن
19اﻟﯽ17 اﺗﺤﺎد از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب و ﺑﺰرﮔﺮاه زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ از ﺣﮑﯿﻤﯿﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮب ﺗﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن
اﺳﺘﺨﺮ
از ج دﻣﺎوﻧﺪ ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ وﺳﻪ راه ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس-از ج دﻣﺎوﻧﺪ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ
19اﻟﯽ17 ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ وﺳﻪ راه ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس-ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺧﺎك ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس-ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎل خ

دﻣﺎوﻧﺪ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺗﺎ ﺳﻪ راه-ﻟﻊ ﺷﻤﺎل ج دﻣﺎوﻧﺪ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺗﺎ ﺳﻪ

راه ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس
 

21اﻟﯽ19

 

ﺷﺮق ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺗﺤﺎد و ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮك ﺣﮑﯿﻤﯿﻪ

 

21اﻟﯽ19

 

ﺷﻬﺮك وزارت داراﯾﯽ-ﻣﺤﺪوده ﺑﯿﻦ ﻓﻠﮑﻪ 3و4ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس-ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮك ﻗﻨﺎت ﮐﻮﺛﺮ-

ﻣﺤﺪوده ﺑﯿﻦ ﻓﻠﮑﻪ 3و4 ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس-ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺧﺎك ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس-

 

19اﻟﯽ17

 

ﺷﻤﺲ آﺑﺎد و ﻣﯿﺪان ﻫﺮوي وﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻔﺘﻮﺣﯽ

 

 

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ قطعی برق سه شنبه

 

 

ﺳﺎﻋﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻋﻤﺎل ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ

 

 

ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ

 

 

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮداري

 

9اﻟﯽ11

 

ﻓﺎز 2 اﮐﺒﺎﺗﺎن – ﺑﺎزاﭼﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﻓﺎز -1ﻓﺮدوس 1 – ﺑﻠﻮار ﺷﻘﺎﯾﻖ خ 21 ﺷﺮﻗﯽ – ﭘﺮواﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ-ﺑﻠﻮار رﺳﺎﻟﺖ – ﺑﻠﻮار آﺳﯿﺎ – ﺑﻬﺎر ﺟﻨﻮﺑﯽ-ﺷﻬﺮك آﭘﺎداﻧﺎ

 

9اﻟﯽ11

 

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎﻫﯿﻦ – ﺳﺮدارﺟﻨﮕﻞ – 35 ﻣﺘﺮي ﮔﻠﺴﺘﺎن – ﻋﺪل و ﻣﯿﺮزاﺑﺎﺑﺎﯾﯽ

 

13اﻟﯽ11

 

ﺑﻠﻮار ﺗﻌﺎون -ﺑﻠﻮار آﻻﻟﻪ – ﺷﺮﺑﯿﺎﻧﯽ-ﺷﻬﺮزﯾﺒﺎ- اﺗﻮﺑﺎن ﺣﮑﯿﻢ

 

15اﻟﯽ13

 

ﺟﻨﺖ اﺑﺎد ﺷﻤﺎﻟﯽ – ﺳﯿﻤﻮن ﺑﻮﻟﯿﻮار – خ ﺷﻘﺎﯾﻖ – خ ﻋﻼﻣﻪ – ﮐﻮروش – ﻣﺮادآﺑﺎد – ﺷﻬﺮك ﻣﺨﺎﺑﺮات – ﮐﻮﻫﺴﺎر – ﻓﺮﺣﺰاد-ﺳﺘﺎري ﺷﻤﺎل

 

15اﻟﯽ13

 

ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺟﻨﻮﺑﯽ – ﺑﻠﻮار آﯾﺖ اﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ – اﻟﻬﯽ -ﺑﻠﻮار ﻓﺮدوس – ﺧﯿﺎﺑﺎن ورزي – ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

 

5

 

17اﻟﯽ15

 

ﺷﻬﺮك ﻧﻔﺖ – اﺗﻮﺑﺎن اﺷﺮﻓﯽ -اﺗﻮﺑﺎن ﺳﺘﺎري – ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ – ﭘﻮﻧﮏ -ﺑﻠﻮار ﻋﺪل

 

19اﻟﯽ17

 

ﺑﻠﻮار آﺳﯿﺎ -ﺑﻠﻮار ﺳﺮو -اﺗﻮﺑﺎن ﺑﺎﮐﺮي -ﺑﻠﻮار آﯾﺖ اﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ – ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﯿﻬﺎن

 

21اﻟﯽ19

 

ﺷﻬﺮان ﺷﻤﺎﻟﯽ-اﯾﺮاﻧﭙﺎرس- داﺧﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد-ﺑﻮﻟﯿﻮار

 

21اﻟﯽ19

 

ﻓﺎز 1 و 3 اﮐﺒﺎﺗﺎن-ﻓﺎز 2 اﮐﺒﺎﺗﺎن-ﻓﺎز 2 و 3 اﮐﺒﺎﺗﺎن – خ ﺟﻨﺎح-

خ وزرا – 8 ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم-ﻣﯿﺮزاي ﺷﯿﺮازي – ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ-وﻟﯿﻌﺼﺮ – ﺳﺎﻋﯽ – دﻟﺒﺴﺘﻪ-م
13اﻟﯽ11 آرژاﻧﺘﯿﻦ – ﺑﻠﻮار ﺑﯿﻬﻘﯽ – 19 ﺑﺨﺎرﺳﺖ-ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎي 19-17-15-13-9-7-3 وزرا – 15
ﺑﺨﺎرﺳﺖ
 

ﮔﯿﺸﺎ – ﻓﺮوزان ﻓﺮ – خ ﻓﺎﺿﻞ-اﺳﮑﻨﺪري – ﺑﺎﻗﺮﺧﺎن – ﻧﺼﺮت-ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ – زﯾﺮ ﭘﻞ

13اﻟﯽ11 ﮔﯿﺸﺎ-ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ – ﮐﺎرﮔﺮ – خ ﻓﺎﻃﻤﯽ-اﻣﯿﺮ آﺑﺎد ﺷﻤﺎﻟﯽ – ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ – داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻬﺮان
ﮐﻮﭼﻪ ﺟﻼﻟﯿﻪ – داﺧﻠﯽ داﺷﻨﮕﺎه ﺗﻬﺮان-ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ – م ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ-ﺑﻠﻮار ﮐﺸﺎورز – ﻋﺒﺪاﻟﻪ
15اﻟﯽ13 زاده-ﺑﻠﻮار ﻧﺎدري – وﺻﺎل ﺷﯿﺮاز-ﺑﻠﻮار ﮐﺸﺎورز- خ ﺷﻮرﯾﺪه – ﻫﻤﺎ – ﺳﻌﯿﺪ-خ ﺣﺠﺎب-

ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ – ﻣﻈﻔﺮي ﺧﻮاه – ورزﺷﮕﺎه ﺣﺠﺎب-ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ – دﻣﺸﻖ – ﺑﺮادران – ﻣﻈﻔﺮ-خ

ﻓﺎﻃﻤﯽ – ﻣﺤﺪوده ﺳﺎزﻣﺎن آب
خ ﻓﺠﺮ – خ زره ﭘﻮش – اﻣﯿﺮ آﺑﺎد-خ آزادﮔﺎن – خ ﺟﺎﻧﺒﺎزان – خ ﮐﺮدﺳﺘﺎن-ﺗﻘﺎﻃﻊ
17اﻟﯽ15 ﮐﺮدﺳﺘﺎن – رﺳﺎﻟﺖ-خ اﺳﺪﺑﺎدي – خ ﻣﺪﺑﺮ – خ اﺷﮏ ﺷﻬﺮ – م ﻓﺮﻫﻨﮓ-خ ﻓﺎﻃﻤﯽ – خ 8
ﺑﻬﺸﺖ
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎي ﺑﻬﺎر ﺷﯿﺮاز – ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﺎﻃﺮ – ﺳﻬﺮوردي – ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧﯽ – ﻣﻔﺘﺢ – اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ – 6
17اﻟﯽ15 ﮐﺮﯾﻤﺨﺎن –  ﺑﻬﺸﺘﯽ –  ﻣﻄﻬﺮي –  ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮي –  ﺻﺎﺑﻮﻧﭽﯽ –  ﻧﻘﺪي –  ﺳﻤﯿﻪ –  ﻣﻔﺘﺢ –
ﻣﻮﺳﻮي – ﮐﺮﯾﻤﺨﺎن – ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻤﺎﻟﯽ – آﺑﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ
 

ﻧﺒﺶ ﺑﻠﻮار ﮐﺸﺎورز – ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ – ﭘﻮرﺳﯿﻨﺎ – ﺑﻠﻮار ﮐﺸﺎورز – ﺗﻘﺎﻃﻊ

19اﻟﯽ17 ﮐﺎرﮔﺮ و ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻏﺮﺑﯽ – ﺳﯿﻨﺪﺧﺖ – ﮐﺎرﮔﺮ – روﺑﺮوي ﭘﺎرك ﻻﻟﻪ – ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب –
ﻗﺪس – 16 آذر – داﺧﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎي ﻣﯿﺮزاي ﺷﯿﺮازي – ﺳﺮاﻓﺮاز – ﮐﻮه ﻧﻮر – درﯾﺎي ﻧﻮر – ﮐﺮﯾﻤﺨﺎن – ﺣﺎﻓﻆ
19اﻟﯽ17 ﺷﻤﺎﻟﯽ – ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ – ﺑﺮادران ﻣﻈﻔﺮ – ﺣﺎﻓﻆ – ﻧﺠﺎت اﻟﻬﯽ – وﻟﯿﻌﺼﺮ – ﮐﺮﯾﻤﺨﺎن –

ﺣﺎﻓﻆ – زرﺗﺸﺖ ﺷﺮﻗﯽ – ﮔﻼﺑﯽ – ﺑﻠﻮار ﮐﺸﺎورز – ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ – ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﻣﯿﺪان وﻟﯿﻌﺼﺮ –

ﻣﺤﺪوده ﮐﻮﭼﻪ ﻓﺮﺧﯽ

 

 

زﻣﺎن ﺑﻨﺪي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎر ﺷﺒﮑﻪ  ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎرﯾﺦ

 

 

ﺳﺎﻋﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻋﻤﺎل ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ

 

 

ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ

 

 

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮداري

 

19اﻟﯽ17

 

– ﭘﺮﻧﺪه – اﻣﯿﺮ آﺑﺎد – ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮب اﺗﻮﺑﺎن ﺣﮑﯿﻢ – ﮐﺮدﺳﺘﺎن – اﻣﯿﺮ آﺑﺎد ﺷﻤﺎﻟﯽ – ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن – ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ – ﻓﺎﻃﻤﯽ – ﮔﻤﻨﺎم – ﻣﻈﻔﺮي ﺧﻮاه – ﻣﯿﺪان ﮔﻠﻬﺎ

 

21اﻟﯽ19

 

ﺑﻠﻮار ﮐﺸﺎورز- ﺟﻤﺎﻟﺰاده ﺷﻤﺎﻟﯽ-اﻧﺘﻬﺎي خ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻏﺮﺑﯽ خ ﯾﻮﺳﻔﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش

ﺑﻬﺪاري-ﺳﯿﻨﺪﺧﺖ- خ اﻋﺘﻤﺎد زاده-

 

9اﻟﯽ11

 

ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎي ﻧﻔﺖ-ﺣﻘﺎﻧﯽ-ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ-ﻣﯿﺮداﻣﺎد-ﺣﺼﺎري

 

13اﻟﯽ11

 

ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ – ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ-ﺑﻬﺎر ﺷﻤﺎﻟﯽ – داﺧﻠﯽ ورزﺷﮕﺎه ﺷﯿﺮودي-ﺑﻬﺎر ﺟﻨﻮﺑﯽ – ك ﺑﻮرﺑﻮر- ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ – ﻗﺮﻧﯽ-خ ﺳﻤﯿﻪ – ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ – ﻗﺮﻧﯽ

 

13اﻟﯽ11

 

ﺷﺮق ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺎ ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ-ﺷﻤﺎل ﺧﯿﺎﺑﺎن دﻣﺎوﻧﺪ

 

17اﻟﯽ15

 

ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎي ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﺎ ﻣﺤﺪوده ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺎج-ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺟﺎره دار ﺗﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب

 

7

 

19اﻟﯽ17

 

ﺷﺮق ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺎ ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ-ﺷﻤﺎل ﺧﯿﺎﺑﺎن دﻣﺎوﻧﺪ

 

21اﻟﯽ19

 

اراﺿﯽ ﻋﺒﺎس آﺑﺎد – ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎي ﺧﺸﺎﯾﺎر – آﻓﺮﯾﻘﺎ – ﻣﺤﺪوده ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎي ﮔﺎﻧﺪي 1 اﻟﯽ 11

 

21اﻟﯽ19

 

ﻏﺮب ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺤﺪوده ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺗﺎ ﺗﯿﺮاژه-ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ- ﺷﻤﺎل ﺧﯿﺎﺑﺎن دﻣﺎوﻧﺪ ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ اﺗﻮﺑﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﺗﺎ ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ

از خ ﺟﺸﻨﻮاره درﺧﺘﯽ ﭼﻬﺎرراه ﺗﯿﺮاﻧﺪاز و ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺗﻬﺮان-ﻣﺤﺪوده خ 180 ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس-
9اﻟﯽ11 ﻗﺴﻤﺘﯽ از خ اﺣﺴﺎن ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس-اﻃﺮاف ﺑﻠﻮار ﭘﺮوﯾﻦ-ﻗﺴﻤﺘﯽ از خ ﺳﺎزﻣﺎن آب )ﻧﺸﻮه-(
ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺟﻨﻮب ج دﻣﺎوﻧﺪ
 

15اﻟﯽ13

ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺰرﮔﺮاه رﺳﺎﻟﺖ و اﺗﻮﺑﺎن ﺑﺎﻗﺮي ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮب ﺗﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺪاﺋﻦ و ﺑﺰرﮔﺮاه رﺳﺎﻟﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎن رﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺗﺎ ﺷﻤﺎل ﺧﯿﺎﺑﺎن دﻣﺎوﻧﺪ
8
17اﻟﯽ15 ﺷﺮق ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن دﺑﺴﺘﺎن -ﺳﺒﻼن ﺷﻤﺎﻟﯽ-ﺳﻠﯿﻤﯽ-ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن اراﻣﻨﻪ – ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻄﻬﺮي رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ-ﭘﻠﯿﺲ-اﺟﺎره دار
 

21اﻟﯽ19

 

ﺷﻤﺎل ﺧﯿﺎﺑﺎن دﻣﺎوﻧﺪ-ﻏﺮب ﺧﯿﺎﺑﺎن آﯾﺖ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯿﺮﻓﺨﺮاﺋﯽ -ﺷﯿﺮﻣﺮد و ﭘﺪرﺛﺎﻧﯽ

 

9اﻟﯽ11

 

خ ﺗﻮﺣﯿﺪ – خ آزادي – خ ﭘﺮﭼﻢ-ﺧﻮش ﺷﻤﺎﻟﯽ – ﻧﺼﺮت – ﺳﺘﺎﯾﺶ

 

9اﻟﯽ11

 

خ رﺿﻮان – خ ﻗﺪرت ﭘﮑﯽ – 45 ﻣﺘﺮي زرﻧﺪ – ﺷﻬﺮك ﺗﻮﺣﯿﺪ – خ ﺷﻤﺸﯿﺮي – خ ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ – 16 ﻣﺘﺮي اﻣﯿﺮي – خ اﻣﯿﻦ اﻟﻤﻠﮏ – خ ﻟﻘﻤﺎن ﺣﮑﯿﻢ

 

9اﻟﯽ11

 

ﻣﯿﻤﻨﺖ – خ ﺑﻬﻨﻮد – خ آزادي – خ ﺟﯿﺤﻮن

 

10

 

17اﻟﯽ15

 

خ داراﺋﯽ – خ ﺧﻮش – خ ﻫﺎﺷﻤﯽ – خ ﻧﻮاب – خ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ – ﻣﺮﺗﻀﻮي ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ

ﺧﻮش – خ رودﮐﯽ -خ ﻣﻨﺼﻮري – ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ – خ ﻫﺎﺷﻤﯽ – اﻧﺘﻬﺎي ﺟﯿﺤﻮن –

 

21اﻟﯽ19

 

خ ﻗﺰوﯾﻦ – خ رﻧﺠﺒﺮ- خ ﻧﻬﺮ ﻓﯿﺮوز آﺑﺎد – خ ﺑﻬﻤﻦ ﻧﻮروزي – خ ﺑﺮﯾﺎﻧﮏ – ﺑﺰرﮔﺮاه ﻧﻮاب – خ ﺳﺠﺎد ﺷﻤﺎﻟﯽ – خ اﻣﯿﻦ اﻟﻤﻠﮏ

 

 

 ادامه جدول قطعی برق تهران

 

 

ﺳﺎﻋﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻋﻤﺎل ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ

 

 

ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ

 

 

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮداري

 

ﺟﻤﻬﻮري ﻧﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮ – ﺟﻤﻬﻮري خ اردﯾﺒﻬﺸﺖ – خ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ – خ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه آژﯾﺪه –

15اﻟﯽ13 ﺟﻨﺐ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻟﻘﻤﺎن – خ ﺷﮑﻮﻓﻪ خ ﻧﻮاب – ﻣﯿﺪان رﺷﺪﯾﻪ -خ ﮔﻠﺸﻦ – خ داﻧﺸﮕﺎه
ﺟﻨﮓ – خ ﭘﯿﺮوز – خ آزادي خ زارع روﺑﺮوي داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻨﮓ – خ آزادي خ ﺑﻬﺰاذ
 

17اﻟﯽ15

 

خ ﻗﺰوﯾﻦ – خ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ – خ وﻟﯽ ﻋﺼﺮ – ﭼﻬﺎراه ﻟﺸﮕﺮ – خ اﺳﮑﻨﺪري – خ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ –

ﻧﻮاب ﮐﻮﭼﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ – ﺑﺮﯾﺎﻧﮏ – ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﺪرس و وﻟﯽ ﻋﺼﺮ – خ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ –

11
21اﻟﯽ19 خ اﺑﻮرﯾﺤﺎن – خ وﻟﯿﻌﺼﺮ – خ ﺟﻤﻬﻮري – خ ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ – خ ﻟﺒﺎﻓﯽ ﻧﮋاد
 

9اﻟﯽ11

 

خ وﻟﯿﻌﺼﺮ – خ ﺟﻤﻬﻮري- خ ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ

 

13اﻟﯽ11

 

خ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ – خ ﻟﺒﺎﻓﯽ ﻧﮋاد – خ اﻧﻘﻼب – خ ﻣﻈﻔﺮ – خ ﺷﯿﺦ ﻫﺎدي – خ وﻟﯿﻌﺼﺮ – خ ﺟﻤﻬﻮري- خ ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ

خ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ-خ ﻓﺨﺮآﺑﺎد-اداره ﺑﺮق ﺷﻬﺪا-خ ﺧﻮرﺷﯿﺪ-خ ﻣﺎزﻧﺪران-خ اﯾﺮان-ﺳﻪ راه
13اﻟﯽ11 ﺧﯿﺎم-خ 17ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺟﻨﻮﺑﯽ-ﺗﻮﻧﻞ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ-خ اﻓﺮوز-خ ﭘﯿﺮوزي-خ ﺷﯿﺦ اﻟﺮﺋﯿﺲ-ﻣﻬﻤﺎت
ﺳﺎزي- ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﺎزارﭼﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ-ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎزرﮔﺎن ﺗﺎ ﺳﻪ راه اﻣﯿﻦ ﺣﻀﻮر-اﻃﺮاف
15اﻟﯽ13 اﻣﺎﻣﺰاده ﯾﺤﯿﯽ-ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ-ﻣﺤﺪوده ﺗﮑﯿﻪ رﺿﺎﻗﻠﯽ ﺧﺎن-
ﺟﻨﻮب ﭘﺎﻣﻨﺎر 12
15اﻟﯽ13 ﺣﺎﻓﻆ- ﻏﺰاﻟﯽ- ﻣﻨﻮﭼﻬﺮي-خ ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ- خ ﻓﺮدوﺳﯽ
 

21اﻟﯽ19

 

اﻃﺮاف ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺎﻟﻔﺮوﺷﻬﺎ-از ﻏﺮب ﺗﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داراﯾﯽ و از ﺷﺮق ﺗﺎ ﭘﻞ ري-ﭘﺎﺳﺎژ ﺷﯿﺮازي ﺗﺎ ﺳﺒﺰه ﻣﯿﺪان-ﮐﻮﭼﻪ ﺳﺮﭘﻮﻟﮏ ﺗﺎ ﺑﺎزار آﻫﻨﮕﺮﻫﺎ-ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن ﺗﺎ ﻗﻮام ﺣﻀﻮر

 

19اﻟﯽ17

 

خ دﻣﺎوﻧﺪ – خ اﺷﺮاﻗﯽ -خ ﻏﻔﺎري-ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺠﺖ-خ ﻣﯿﺮ ﻗﻮاﻣﯽ-ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮادران رﺳﺘﻤﯽ

13
21اﻟﯽ19 ﺧﯿﺎﺑﺎن دﻣﺎوﻧﺪ از اﺑﺮاﻫﯿﻢ آﺑﺎد ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮب ﺗﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن زرﮐﺶ و ﺧﯿﺎﺑﺎن دﻣﺎوﻧﺪ از آﯾﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺮق ﺗﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن رﺷﯿﺪ
 

19اﻟﯽ17

 

ﻣﯿﺪان ﺑﺮوﺟﺮدي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق-ﺟﻨﻮب خ دﻫﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ-ﺷﻤﺎل خ ﭘﺮﺳﺘﺎر-ﻣﯿﺪان ﺳﯿﺰده آﺑﺎن

 

9اﻟﯽ11

 

ﻣﺤﺪوده ﭘﯿﺮوزي- اﺑﻮذر- خ ﭘﺮﺳﺘﺎر- خ رﺑﺬه- آﻫﻨﮓ- خ 15 ﻣﺘﺮي اﻓﺴﺮﯾﻪ

خ ﺟﻬﺎﻧﭙﻨﺎه-ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮب اﺗﻮﺑﺎن ﻣﺤﻼﺗﯽ-خ ﻣﺨﺒﺮﺷﻤﺎﻟﯽ-ﺷﻤﺎل خ ﭘﺎﺳﺪار ﮔﻤﻨﺎم-خ
9اﻟﯽ11 واﺿﺤﯽ ﻓﺮد-خ داورزﻧﯽ-ﺑﻠﻮار ﻧﯿﮑﻨﺎم-اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﭘﺎﺳﺪار ﮔﻤﻨﺎم-ﻣﯿﺪان اﺣﻤﺪي-خ
17ﺷﻬﺮﯾﻮر ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎغ ﻓﺮﯾﺪ-خ ﻧﻈﺮ آﻫﺎري-ﺗﻮﻧﻞ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ-خ ﮐﺎﻇﻤﯽ-  

14

ﻣﯿﺪان ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺑﯿﺪي- ﺑﻠﻮار ﻧﯿﮑﻨﺎم-خ دﻫﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ-خ ﺗﺎﺟﺮي-خ ﻧﺒﺮد-خ ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﯽ-خ
9اﻟﯽ11 ﻓﺮزاﻧﻪ-خ ﻧﺒﺮد ﺷﻤﺎﻟﯽ-خ درﯾﺎﺑﺎري-خ درودﯾﺎن-خ دﻟﮕﺸﺎ-ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺠﺮ-خ دﻫﻘﺎن-
اول و دوم ﻧﯿﺮوي ﻫﻮاﯾﯽ
 

17اﻟﯽ15

 

ﺷﻬﺮك ﻗﺼﺮﻓﯿﺮوزه-خ ﺗﺨﺘﯽ-خ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم اﻓﺴﺮﯾﻪ

 

17اﻟﯽ15

 

ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮب ﻣﺤﻼﺗﯽ-خ ﺑﻬﺰادي ﻣﻨﺶ-م اﻣﺎم ﺣﺴﻦ-خ دﻫﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ-ﭘﺎﺳﺪار ﮔﻤﻨﺎم- ﺷﺎﻫﺪ-خ ﻣﺨﺒﺮ- خ ﻗﻮاﻣﯽ-ﺗﮑﯿﻪ اﮐﺒﺮآﺑﺎدي-خ ﺷﮑﻮﻓﻪ-خ ﮐﺮﻣﺎن

 

 

 ادامه جدول محدودیت برق تهران

 

 

ﺳﺎﻋﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻋﻤﺎل ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ

 

 

ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ

 

 

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮداري

 

13اﻟﯽ11

 

ﻣﺴﻌﻮدﯾﻪ- اﻗﺎ ﻧﻮر-

 

13اﻟﯽ11

 

ﺧﺮاﺳﺎن-ﻣﺘﺨﺎوري- ري

 

13اﻟﯽ11

 

خ ﺑﻮﻋﻠﯽ- ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﺎدر-

 

15اﻟﯽ13

 

ﮐﯿﺎﻧﺸﻬﺮ ﺑﻠﻮار اﻣﺎم رﺿﺎ رواﻧﺒﺨﺶ-ﮐﯿﺎﻧﺸﻬﺮ خ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ-ﺷﻬﺮك ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ زﯾﺘﻮن ﺳﻌﯿﺪﯾﻪ-ﮐﯿﺎﻧﺸﻬﺮ رﺟﺒﺰاده ﺷﻤﺎﻟﯽ-ﺗﺮه ﺑﺎر ﻣﺎﻫﯽ ﻓﺮوﺷﻬﺎ ﺗﺎﺧﻮاﺟﻮي ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ

 

17اﻟﯽ15

 

اﺗﻮﺑﺎن اﻫﻨﮓ-خ ﻧﺒﺮد

15
 

19اﻟﯽ17

 

ﻣﺴﻌﻮدﯾﻪ-خ ﻣﻈﺎﻫﺮ-خ ﭘﯿﺎم- خ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ-ﺟﺎده ﺧﺎوران-خ ﺗﺮﮐﺎﺷﻮﻧﺪ-خ ﺷﯿﺮازي-خ ﮐﺎج-ﻣﺸﯿﺮﯾﻪ- خ اﻋﻈﻢ

 

19اﻟﯽ17

 

خ 17 ﺷﻬﺮﯾﻮر- ﺷﻮش ﺷﺮﻗﯽ- ﻻﺟﻮردﯾﺎن–ﻗﺎﺳﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮ-ﻃﯿﺐ-

 

21اﻟﯽ19

 

ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﺎدر خ ﺑﻮﻋﻠﯽ ﻏﺮﺑﯽ خ ﭘﺎﻣﭽﺎل -ﺷﻬﺮك ﺳﻌﯿﺪﯾﻪ ﺷﻬﺮك ﺷﻬﺪا

 

21اﻟﯽ19

 

ﻣﺤﺪوده ﺷﻮش- اﻧﺘﻬﺎي اﺗﺎﺑﮏ-ﻫﺎﺷﻢ آﺑﺎد- ﮐﯿﺎﻧﺸﻬﺮ- ﺷﻬﺮك ﺳﺠﺎدﯾﻪ

خ رﺟﺎﯾﯽ-ﻧﮋه ورﻧﺪ- ﺧﺰاﻧﻪ خ ﻋﺒﺎﺳﯽ-خ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ-خ ﻫﺎﺟﺮي-خ ﺑﺸﺮﺣﻖ-خ
17اﻟﯽ15 رﺳﺘﻤﯽ-خ ﻋﺒﺎس زاده-خ ﻋﻠﯽ ﯾﺎري -خ اﺑﺮﯾﺸﻢ-خ ﻗﻬﺮودي-ﺧﺰاﻧﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ-ﺳﻤﯿﻌﯽ-

ﺑﺰرﮔﺮاه ﺑﻌﺜﺖ-خ ﺻﺎﺑﻮﻧﯿﺎن-خ زارﻋﯽ-ﭼﻬﺎرراه ﺑﺎغ آذري-ﺑﺨﺎراﺋﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ-ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ

ﺑﺨﺎراﯾﯽ- ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻏﻔﺎري-ﺧﺰاﻧﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ-ﺑﻬﺰادﭘﻮر-
 

خ ﻓﺪاﯾﯿﺎن اﺳﻼم-خ ﺷﻬﺮداري-ﻣﯿﺪان ﺷﻮش-ﺳﻪ راه ﻓﺮح آﺑﺎد-اﺗﻮﺑﺎن ﺑﻌﺜﺖ-ﺷﻬﺮك

9اﻟﯽ11 14ﻣﻌﺼﻮم-خ ﺣﯿﺪري-خ ﺳﻼﻣﺖ-خ زرﻧﺪي-خ ﻧﻮروزي-ﺷﻬﺮك ﺳﺠﺎدﯾﻪ-ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻓﺎ- 16
خ ﺷﻬﺮزاد-ﺧﺰاﻧﻪ-ﺑﯿﻦ ﻓﻠﮑﻪ اول و دوم ﻋﺒﺎﺳﯽ-ﭘﺮﺳﺘﻮﯾﯽ-خ ﻣﺤﻤﺪي-خ ﻫﻤﺪاﻧﯽ-
 

 

 

19اﻟﯽ17

ﺷﻬﺮك داراﺋﯽ – ﯾﺎﺧﭽﯽ آﺑﺎد – ﭼﻬﺎر ﺻﺪ دﺳﺘﮕﺎه
 

9اﻟﯽ11

 

خ اﺑﻮذر- خ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ – 14 ﻣﺘﺮي ﮔﻠﭽﯿﻦ – ﻣﯿﺪان ﻣﻘﺪم – خ ﻋﺒﯿﺪ زاﮐﺎﻧﯽ – خ ﻗﺰوﯾﻦ –

خ ﻣﻄﻬﺮي ﺟﻨﻮﺑﯽ – خ ﺳﺠﺎد ﺷﻤﺎﻟﯽ – خ اﻣﯿﻦ اﻟﻤﻠﮏ ﺑﺎزار ﻣﺒﻞ – ﭼﻬﺎرراه ﯾﺎﻓﺖ آﺑﺎد –

خ رﺑﺎط ﮐﺮﯾﻢ ﻧﻬﺮ ﻓﯿﺮوز آﺑﺎد – خ ﺟﻌﻔﺮي – ﺑﺎزارﭼﻪ ﺷﻬﺪاي ﻋﺒﺎﺳﯽ- ﺟﻮادﯾﻪ خ 20 ﻣﺘﺮي
17اﻟﯽ15 ﻧﻮروزي و 10 ﻣﺘﺮي اول و دوم – خ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺮﻏﯽ – خ ﺑﻠﻮرﺳﺎزي – اﻧﺘﻬﺎي خ اﺑﻮذر ﺑﻪ ﻃﺮف
ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺮﻏﯽ – خ ﻟﻄﯿﻔﯽ – اﺗﻮﺑﺎن ﺗﻨﺪﮔﻮﯾﺎن 17
19اﻟﯽ17 خ ﻗﺰوﯾﻦ – خ ﺷﻬﯿﺪان – خ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ – خ ﻏﻔﻮري -خ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﯽ – اﻧﺘﻬﺎي دﺳﺘﻐﯿﺐ – خ

ﻫﺎﺷﻤﯽ – خ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ – خ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ –

 

21اﻟﯽ19

 

خ اﺑﻮذر – خ ﻗﻔﯿﻠﯽ – خ ﺳﺠﺎد ﺷﻤﺎﻟﯽ – ﺷﻬﺮدار ﻣﻨﻄﻘﻪ 17 – 20 ﻣﺘﺮي اﺑﻮذر -ﭼﻬﺎرراه ﯾﺎﻓﺖ آﺑﺎد – ﻣﯿﺪان ﺑﻬﺎر – ﺷﻬﺮك ﭼﻬﺎر دوﻟﯽ – ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﯿﻦ – ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺿﯿﺎﯾﯿﺎن

 

 

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮق ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎرﯾﺦ 1399/11/7

 

 

ﺳﺎﻋﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻋﻤﺎل ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ

 

 

ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ

 

 

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮداري

 

9اﻟﯽ11

 

ﺑﻠﻮار 17 ﺷﻬﺮﯾﻮر – ﺑﺰرﮔﺮاه ﻓﺘﺢ – زرﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﻤﺎن- خ ﺷﻤﺸﯿﺮي – ﻣﻬﺮ آﺑﺎد ﺟﻨﻮﺑﯽ – ﭘﺎﯾﮕﺎه ﯾﮑﻢ ﺷﮑﺎري – 65 ﻣﺘﺮي ﻓﺘﺢ روﺑﺮوي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ رﺿﻮي – ﻣﯿﺪان ﺷﯿﺮ ﭘﺎك

 

13اﻟﯽ11

 

ج ﻗﺪﯾﻢ – ﺑﻠﻮار اﻟﻐﺪﯾﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ – ﺑﻠﻮار 17 ﺷﻬﺮﯾﻮر – ﺑﺰرﮔﺮاه ﻓﺘﺢ

 

13اﻟﯽ11

 

ﺑﺰرﮔﺮاه ﻓﺘﺢ – ج ﻗﺪﯾﻢ ﮐﺮج – خ 17 ﺷﻬﺮﯾﻮر – ﺑﺮزﮔﺮاه ﻓﺘﺢ ﺷﻬﺮك ﺳﯿﻨﺎ

15اﻟﯽ13 ﺷﻬﺮك وﻟﯿﻌﺼﺮ – ﮐﻮي زاﻫﺪي – ﺑﺰرﮔﺮاه ﺳﻌﯿﺪي – ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻧﻌﻤﺖ آﺑﺎد – خ زﻣﺰم – ﻣﯿﺪان ﺑﻬﺎران – ج ﺳﺎوه – ﻧﻌﻤﺖ آﺑﺎد – ﺧﻼزﯾﺮ – دوﻟﺘﺨﻮاه  

 

 

18

 

15اﻟﯽ13

 

ﯾﺎﻓﺖ آﺑﺎد – اﺑﺮاﻫﯿﻢ آﺑﺎد – ﺷﺎد آﺑﺎد – ﺷﻬﺮك وﻟﯿﻌﺼﺮ

خ 45 ﻣﺘﺮي زرﻧﺪ – خ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو – خ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ -ﮐﻮي ﻓﺮدوس خ اﻣﺎم زﻣﺎن – خ ﭘﺮﺳﯽ
19اﻟﯽ17 ﮔﺎز – خ ﻧﻮرد – ﺑﻠﻮار وﺛﻮﻗﯽ – خ 17 ﺷﻬﺮﯾﻮر خ ﻃﺎووس – خ اﻧﺼﺎري – خ ﻣﺨﺘﺎري –

ﺑﻠﻮار اﻟﻐﺪﯾﺮ ﺟﻨﻮﺑﯽ – ﭼﻬﺎرراه ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ – خ ﻣﺮﺗﻀﯽ زﻧﺪﯾﻪ – ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻬﺎران – خ ﺑﯿﮕﻠﻮ –

ﺑﻠﻮار ﻣﺪاﺋﻦ – ﺷﻬﺮك ﺻﺎﺋﺐ اﻟﺰﻣﺎن – ﺷﻬﺮك ﺋﻠﯿﻌﺼﺮ – خ ﺑﺎﻓﺎن – خ ﺷﭙﯿﺪه – ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ
 

21اﻟﯽ19

 

ﺑﻠﻮار 17 ﺷﻬﺮﯾﻮر -ج ﻗﺪﯾﻢ – 65 ﻣﺘﺮي ﻓﺘﺢ

15اﻟﯽ13 ﻋﺒﺪل آﺑﺎد – ﻧﻌﻤﺖ آﺑﺎد – ﯾﺎﺧﭽﯽ آﺑﺎد – اﺗﻮﺑﺎن ﺗﻨﺪﮔﻮﯾﺎن
 

9اﻟﯽ11

 

خ ﺑﻬﻤﻨﯿﺎر – ﺷﻬﺮك ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن –  – ﺷﻬﺮك وﺻﺎل

 

13اﻟﯽ11

 

ﻧﺎزي آﺑﺎد – خ ﺑﻬﻤﻨﯿﺎر – ﺧﺎﻧﯽ آﺑﺎد – ﻣﯿﺪان ﺗﺮه ﺑﺎر – ﻋﺒﺪل آﺑﺎد – ﺑﺰرﮔﺮاه ﺗﻨﺪﮔﻮﯾﺎن

 

 

19

 

17اﻟﯽ15

 

ﻧﺎزي آﺑﺎد – ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ – اﺗﻮﺑﺎن ﺗﻨﺪﮔﻮﯾﯿﺎن – ﻣﯿﺪان ﺑﻬﻤﻦ – ﺧﺎﻧﯽ آﺑﺎد – ﺟﻮادﯾﻪ – دﺷﺖ آزادﮔﺎن

ﻣﯿﺪان ﺟﻠﯿﻠﯽ- خ وﺻﻔﻨﺎرد- خ زﻣﺰم- خ ﺳﺠﺎد ﺟﻨﻮﺑﯽ – ﻣﯿﺪان ﺑﻬﺎران – ﺷﻬﺮك ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
17اﻟﯽ15 – خ ﻣﺎﻫﺎن – ﻋﺒﺪل آﺑﺎد خ اﺣﺴﺎﻧﯽ – خ ﺷﮑﻮﻓﻪ – خ ﺑﺪر – ﻧﻌﻤﺖ آﺑﺎد – خ ﻃﺎﻫﺮي –
ﺑﺰرﮔﺮاه ﺳﻌﯿﺪﯾﺦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ
 

19اﻟﯽ17

 

ﯾﺎﺧﭽﯽ آﺑﺎد- ﺧﺎﻧﯽ آﺑﺎد- اﻧﺘﻬﺎي خ ﻣﯿﻌﺎد-خ داﻧﺸﮕﺎه

 

9اﻟﯽ11

 

داﺧﻠﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺷﮑﺎري-ﺟﺎده ﻗﺪﯾﻢ ﮐﺮج – ﻣﺤﺪوده ﭘﺎدﮔﺎن اﻣﺎم ﺣﺴﻦ-ﺑﻠﻮار ﮔﻠﻬﺎ و- ﺑﻠﻮار ﻻﻟﻪ ﺗﻬﺮاﻧﺴﺮ – ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ – ﻃﺎﻟﺒﯽ

 

13اﻟﯽ11

 

ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮج -اﺗﻮﺑﺎن ﻓﺘﺢ – ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﺎﺷﺮي

 

15اﻟﯽ13

 

ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮج – ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻼل – اﺗﻮﺑﺎن ﻓﺘﺢ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 16 – ﺷﻬﺮك ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ

21
17اﻟﯽ15 ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮج ﭼﻬﺎر راه اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺎ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 18

 

 

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎر ﺷﺒﮑﻪ

 

 

ﺳﺎﻋﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻋﻤﺎل ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ

 

 

ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ

 

 

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮداري

 

19اﻟﯽ17

 

ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺧﯿﺎﺑﺎن 52 ﺗﺎ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ -15ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﭼﯿﺘﮕﺮ -ﭼﻬﺎر راه اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺎ زاﻣﯿﺎد-ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص در درب 13 اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺎ ﺳﺮاه ﺷﻬﺮﯾﺎر

 

21اﻟﯽ19

 

ورداورد – ﺷﻤﺎل ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮج

 

9اﻟﯽ11

 

اﺳﺘﺎدﯾﻮم آزادي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

9اﻟﯽ11

 

ﺷﻬﺮك راه اﻫﻦ -ﻣﯿﺪان اﺗﺮﯾﺶ -ﺑﻠﻮار اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ – اﻟﻤﭙﯿﮏ

 

13اﻟﯽ11

 

ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادﺷﻬﺮ – ﺑﻠﻮار ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳﯽ – ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎر راه اﯾﺮان ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل

 

13اﻟﯽ11

 

ﺷﻬﺮك راه اﻫﻦ – ﺷﻬﺮك ﺻﺪرا – ﻣﯿﺪان اﻟﻤﭙﯿﮏ

 

13اﻟﯽ11

 

درﯾﺎﭼﻪ ﭼﯿﺘﮕﺮ – اﻧﺘﻬﺎي ﻫﻤﺖ – اﯾﺮان ﻣﺎل -ﺷﻬﺮك ﺑﺎﻗﺮي – ﻧﻤﻮﻧﻪ

 

15اﻟﯽ13

 

ﺷﻤﺎل اﺗﻮﺑﺎن ﮐﺮج – آزادﺷﻬﺮ

 

17اﻟﯽ15

 

ﮐﺎروان ﺳﻪ راه ﺳﻨﮕﯽ – ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮج ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 18 – ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺮج

 

17اﻟﯽ15

 

دارو ﭘﺨﺶ

 

19اﻟﯽ17

 

ﺷﻬﺮك ﻟﺘﻤﺎن – ﺷﻬﺮك راه اﻫﻦ

 

19اﻟﯽ17

 

اﻧﺘﻬﺎي ﻫﻤﺖ – اﺗﻮﺑﺎن ﺧﺮازي – ﺷﻬﺮك ﺑﺎﻗﺮي – ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺎﺣﻞ

 

21اﻟﯽ19

 

ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮج- ﺑﻠﻮار ﭘﮋوﻫﺶ – ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 16

 

21اﻟﯽ19

 

ﺟﺎده وردﯾﺞ – ده وارﯾﺶ – ﺷﻬﺮك داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ

نوشته های مشابه

guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
دکمه بازگشت به بالا