حمایت عجیب استاد موسیقی از “وریا غفوری”

کیهان کلهر، موسیقی دان و استاد کمانچه یادداشتی در حمایت از وریا غفوری منتشر کرد.

به گزارش وقت صبح، کیهان کلهر موسیقی دان بزرگ ایران در اینستاگرامش در حمایت از ویرا غفوری متنی بسیار متفاوت و دلسوزانه را به اشتراک گذاشت.

کیهان کلهر نوشت:

حذف نمی توانید کرد آنکس را که غمش فقر و بیکاری و نان ملتی ست

که مردم خوب می دانند کدام نان را به عزت و احترام بر چشم و دل بنشانند و کدام نام را بر باد بدنامی.

که کم ندیده ایم ازین خیل منفور مسند پرست با مدالهای زرین بر سینه .

قهرمان کسی ست که از قهر و درد ایرانیان بگوید.

خروج از نسخه موبایل